e-mail: ukrsudo@nbi.com.ua
 
     Про Асоціацію
     Члени Асоціації
     Новини
     Об`яви
     Інформація
     Контакти


+1
Начало / Про Асоціацію / Статут Асоціації суднобудівників України `Укрсудпром`

Статут Асоціації суднобудівників України `Укрсудпром`


СТАТУТ
АСОЦІАЦІЇ СУДНОБУДІВНИКІВ УКРАЇНИ
`У К Р С У Д П Р О М`
(нова редакція)
2016 р.

Асоціація суднобудівників України `УКРСУДПРОМ` (далі за текстом - Асоціація) створена згідно з чинним Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про захист економічної конкуренції» і діє згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.
Асоціація утворена та діє як договірне об’єднання юридичних осіб, яке не є господарським товариством чи підприємством.
Асоціація створена без мети отримання прибутку. Засновники (Учасники/Члени) не отримують прямих прибутків (дивідендів) від задекларованої її діяльності.
Асоціація створена для представництва інтересів своїх Засновників (Учасників/Членів) і утримується за рахунок внесків Засновників (Учасників/Членів), пожертв і інших джерел. Асоціація не проводить підприємницької і господарської діяльності, за винятком пасивних доходів.
1. Найменування та місцезнаходження.
1.1. Асоціація має повну назву:
на українській мові -`Асоціація суднобудівників України `УКРСУДПРОМ`;
на англійській мові - `Association of Shipbuilders of Ukraine`;
а також скорочену назву:
на українській мові - `УКРСУДПРОМ`;
на англійській мові - `UKRSUDPROM`.
1.2. Місце знаходження Асоціації:
Україна, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 107, корпус 26.

2. Мета і предмет діяльності Асоціації.
2.1. Метою діяльності Асоціації є координація господарської діяльності її учасників, сприяння науково-технічній політиці в галузі суднобудування, представлення інтересів галузі у відповідних державних та інших органах, а також в міжнародних організаціях.
2.2. Предметом діяльності Асоціації є:
2.2.1. Представлення та захист професійних інтересів підприємств суднобудівної галузі України в органах державної влади і управління; співробітництво з органами влади з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування суднобудівної галузі;
2.2.2. Сприяння розвитку експорту продукції підприємств;
2.2.3. Розширення співробітництва між членами Асоціації, встановлення та підтримка дружніх, партнерських зв`язків між членами Асоціації, надання необхідних послуг для членів Асоціації;
2.2.4. Захист інтересів членів Асоціації у міжнародних організаціях, виконання представницьких функцій (перш за все, у AWES - асоціації суднобудівників і судноремонтників Західної Європи), інтеграція у світовий ринок суднобудівельних та судноремонтних послуг за рахунок діяльності у міжнародних організаціях, легалізація міжнародних норм цих послуг через урядові органи України;
2.2.5. Входження у міжнародне інформаційне середовище у галузі зовнішньоекономічної діяльності, участь у міжнародних програмах, включаючи електронний обмін даними, розробка пропозицій по впровадженню уніфікації технічної документації та документів;
2.2.6. Встановлення зв`язків з закордонними та вітчизняними партнерами, участь у міжнародних ярмарках, виставках, пошук потенційних партнерів серед вітчизняних і зарубіжних організацій та фірм для налагодження прямих контактів між ними та членами Асоціації, залучення іноземних фахівців з окремих питань діяльності асоціації;
2.2.7. Сприяння членам Асоціації у формуванні портфелю замовлень, підвищенню конкурентоспроможності продукції на світовому ринку;
2.2.8. Залучення закордонних технологій та сприяння членам Асоціації в їх використанні;
2.2.9. Координація зусиль та витрат коштів членів Асоціації в організації спільних досліджень і розробок;
2.2.10. Науково-методичне і правове забезпечення діяльності членів Асоціації, надання їм допомоги в одержанні необхідної технічної та службової документації у розробці техніко-економічного обґрунтування , експертиз з питань використання та уніфікації імпортного СКО та матеріалів, дослідження ринків для розвитку нових форм зовнішньоекономічних зв`язків і розробки відповідних проектів;
2.2.11. Надання своїм членам аналітичної, довідково-методичної, кон`юнктурно-економічної, маркетингової інформації, інформації щодо українського та закордонного законодавства та інших нормативних актів, створення і підтримки власних інформаційних органів, видання бюлетенів, нормативно-довідкової і рекламної продукції з питань діяльності Асоціації та її членів;
2.2.12. Проведення семінарів, нарад, конференцій з питань діяльності Асоціації, вивчення, поширення та впровадження позитивного досвіду роботи її членів.
2.3. Асоціація створена також в цілях:
2.3.1. Вирішення економічних та соціальних проблем членів Асоціації;
2.3.2. Вивчення та здійснення пошуку нових ринків збуту, сфер споживання;
2.3.3. Організації бізнес-центру галузі у столиці України;
2.3.4. Надання інформаційно-консультаційних послуг, у тому числі з питань економіки, права, організаційних питань.
2.3.5. Підготовки та обміну кадрами і спеціалістами;
2.3.6. Залучення інвестицій з пріоритетним напрямом інвестування підприємств та організацій Асоціації. Створення умов для ефективного використання інвестицій;
2.3.7. Організації представництв, сервісних центрів, тощо.
2.3.8. Виконання організаційної технічної, фінансово-економічної та правової експертизи програм та проектів, комерційних угод;
2.3.9. Сприяння законним інтересам учасників у здійсненні інших видів діяльності, що не вступають у суперечність з Установчим договором.

3. Юридичний статус.
3.1. Асоціація є юридичною особою. Права і обов`язки юридичної особи Асоціація набуває з її державної реєстрації.
3.2. Асоціація здійснює свою діяльність на основі і відповідно чинного законодавства України, Установчого договору та цього Статуту. Статут та всі зміни до нього вступають в силу після їх реєстрації у встановленому порядку.
3.3. Участь Асоціації в інших об`єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України.
3.4. Асоціація у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності відповідно до предмету діяльності Асоціації визначеного цим Статутом.
3.5. Асоціація має самостійний баланс, круглу печатку, штампи та фірмові бланки з її найменуванням, а також має рахунки в національній та іноземній валютах в банках. Асоціація володіє, користується і розпоряджається майном, що їй належить, відповідно до законодавства України та цього Статуту.
3.6. Асоціація відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземній валютах для розрахункових операцій, як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх представництв. Асоціація має право відкривати рахунки в іноземних банках згідно з чинним законодавством. Асоціація самостійно вибирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.
3.7. Асоціація має право виступати позивачем, відповідачем, третьою особою в суді. Держава, її органи та установи, Члени Асоціації не відповідають за зобов’язаннями Асоціації, так само як і Асоціація не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів та установ, Членів Асоціації.
3.8. За своїми зобов’язаннями Асоціація відповідає майном, що їй належить, на яке, згідно з законодавством України, може бути звернене стягнення. Члени Асоціації не зберігають прав на майно, що передане ними у власність Асоціації.
3.9. Асоціація має право створювати філії, представництва чи інші відокремлені підрозділи як на території України так і за її межами, діяльність яких відповідає статутним завданням Асоціації, в порядку, встановленому чинним законодавством України, законодавством відповідних держав та нормами міжнародних договорів. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються без створення юридичної особи.
3.10. Члени Асоціації зберігають свою самостійність та права юридичної особи.
3.11. Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб’єктів господарювання, не здійснює контролю чи управління.
3.12. Асоціація та Члени Асоціації не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між Членами Асоціації.
3.13. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність учасників (Членів) Асоціації або погодження їх конкурентної поведінки.
3.14. Діяльність Асоціації фінансується виключно за рахунок вступних, щорічних членських та цільових внесків, благодійної допомоги та інших джерел.
3.15. Доходи (прибутки) Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
3.16. Заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Асоціації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб.

4. Члени Асоціації.
4.1. Членами Асоціації можуть бути:
- підприємства суднобудівної галузі;
- науково-дослідні і конструкторські підприємства, виконавці роботи в галузі суднобудування, судноремонту та створення наукових і конструкторських розробок для членів Асоціації;
- судноремонтні підприємства;
- учбові заклади суднобудівного напряму;
- пароплавства, банки;
- інші підприємства, які згодні з положеннями Статуту Асоціації і вносять вступні та членські внески.
Членство у Асоціації чинне з дня сплати вступного внеску.
4.2. Члени Асоціації приймають участь у роботі Асоціації та в управлінні Асоціацією через своїх повноважних представників у порядку, що встановлений цим Статутом.
4.3. В Асоціації встановлюється дві категорії членства:
дійсні члени з правом вирішального голосу і асоційовані члени з правом дорадчого голосу.
4.4. Дійсні члени Асоціації в особі своїх повноважних представників мають право:
- обирати та бути обраними у керівні органи Асоціації;
- вносити на розгляд керівних органів Асоціації пропозиції з питань, що входять у коло їх діяльності, приймати участь у обговоренні цих питань на Загальних зборах, у Президії, робочих засіданнях інших органів Асоціації;
- приймати участь у голосуванні з правом вирішального голосу на засіданні Загальних зборів Асоціації з питань, що розглядаються;
- вносити на розгляд Загальних зборів пропозиції про вибрання і відкликання окремих членів керівних органів;
- користуватись у першочерговому порядку послугами Асоціації і мати доступ до будь-якої інформації, що знаходиться у її розпорядженні;
- користуватись фірмовим знаком Асоціації.
4.5. Асоційований член Асоціації не приймає участі у виборах органів управління Асоціації але приймає участь у вирішенні інших питань, пов`язаних з діяльністю Асоціації. Асоційований член має дорадчий голос.
Асоційований член може набути статусу дійсного члена (за винятком представника зарубіжної держави) на підставі його відповідної заяви, рішення по якій приймається Президією з наступним затвердженням Загальними зборами Асоціації.
4.6. Члени Асоціації зобов`язані:
- додержуватись Статуту Асоціації;
- активно сприяти виконанню головних завдань Асоціації;
- виконувати рішення керівних органів Асоціації;
- приймати участь у заходах, що проводиться за рішеннями керівних органів Асоціації;
- своєчасно вносити вступні, членські та цільові внески у порядку та у розмірах, що визначаються Статутом або Президією з наступним затвердженням загальними зборами Асоціації;
- надавати керівним органам Асоціації інформацію, що є необхідною для вирішення окремих питань;
- надавати керівним органам Асоціації допомогу у виконанні їх функцій;
- сприяти діяльності інших членів Асоціації.
4.7. Членство у Асоціації будь-якого її учасника може бути припинене, якщо діяльність учасника суперечить Статуту і чинному законодавству України, а також у разі несплати цим учасником в обумовлені строки та у встановлених розмірах внесків.
Будь-який член Асоціації може вийти з неї, зробивши для цього письмову заяву Президії Асоціації. Дата виходу наступає після прийняття відповідного рішення Президії з подальшою інформацією на чергових Загальних зборах.
4.8. Форми заяви про вступ в Асоціацію і вихід з неї, та форма посвідчення про членство в Асоціації встановлюються Президією.
4.9. Відносини між Асоціацією та її членами будуються на основі цього Статуту.
4.10. Асоціація є вільною для вступу нових членів на засадах дотримання ними установчих документів і визнання ними мети і завдань Асоціації.
4.11. У разі реорганізації члена Асоціації його правонаступник має право продовжити членство в Асоціації.

5. Майно та кошти Асоціації.
5.1. Асоціація має відокремлене майно, призначене для досягнення статутних цілей, самостійно визначає його склад, користується, розпоряджається ним. Вартість майна, що належить Асоціації відображується в балансі, який складається у встановленому чинним законодавством порядку.
Члени Асоціації не володіють відокремленими правами на фінансові кошти чи окремі об`єкти, які входять до складу майна Асоціації. Невикористані в поточному році кошти переносяться на наступний рік.
5.2. Майно Асоціації складається з основних та обігових коштів, а також рухомого і нерухомого майна, будинків, споруд та обладнання, технічних засобів управління, транспорту та зв`язку, грошових та валютних ресурсів. Внески членів Асоціації у статутний фонд здійснюються у вітчизняній та іноземній валюті або майном. Члени Асоціації можуть робити цільові внески на здійснення спеціальних програм Асоціації.
5.3. Власністю Асоціації можуть бути об`єкти інтелектуальної власності, а також інформація.
5.4. Джерелами формування майна Асоціації є:
- вступні, членські та цільові внески членів Асоціації;
- добровільні внески, відрахування, дарунки вітчизняних та іноземних юридичних і фізичних осіб та міжнародних організацій у грошових коштах, цінних паперах, майнових та інших правах, в тому числі правах на інтелектуальну власність;
- інші надходження згідно з чинним законодавством з метою виконання статутних цілей.
5.5. Кошти, одержані Асоціацією, використовуються на утворення фондів та резервів Асоціації. Утворення фондів та резервів, благодійні внески, їх розмір та порядок використання встановлюється зборами Асоціації.
5.6. Розмір, порядок і форма сплати вступних та членських внесків встановлюється на кожний наступний рік Загальними зборами Асоціації, цільових - Президією. Вступні та щорічні членські внески робляться не пізніше другого місяця після вступу в Асоціацію та початку нового року.
Статутний фонд Асоціації складає 19100,00 (Дев’ятнадцять тисяч сто гривень)гривень 00 коп.
В разі виходу або виключення з Асоціації вступний, членський та інші внески поверненню не підлягають.
5.7. Асоціація сплачує податки у розмірах та порядку, встановлених чинним законодавством України.

6. Зовнішньоекономічна діяльність.
6.1. Асоціація здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України і користується у повному обсязі відповідальними правами юридичної особи.
6.2. Асоціація здійснює свою зовнішньоекономічну діяльність без отримання доходів на основі укладених контрактів та договорів з іноземними партнерами, договорів з організаціями і підприємствами України та іншими юридичними особами в Україні та за її межами.
6.3. Асоціація реалізує угоди та здійснює інші юридичні дії від свого імені та через третіх осіб, згідно з чинним законодавством України і законодавством країн, де відбуваються операції.
6.4. Валютні надходження зараховуються на валютний рахунок Асоціації, враховуються в кошторисі і використовуються як власність Асоціації.

7. Права та обов`язки.
7.1. Асоціація може бути учасником любого іншого добровільного суспільства, союзу та ін.
7.2. Членами Асоціації можуть бути державні, кооперативні і інші підприємства, комерційні банки, а також іноземні підприємства або їх об`єднання, які згодні з метою та предметом діяльності Асоціації.
7.3. Асоціація, на підставі рішень її Президії з наступним затвердженням Загальними зборами, має право засновувати філії, представництва, центри, інші підрозділи на території України і за кордоном, яким не надається право юридичної особи, а їх діяльність відповідає Статуту Асоціації та законодавству України.
Філії та представництва Асоціації мають статус її структурних підрозділів.

8. Органи управління.
8.1. Керівними органами Асоціації є Загальні збори, Президія та Виконавча дирекція.
Рішенням Президії при Асоціації можуть бути створені тимчасові та постійні комісії з питань її діяльності.
8.2. Загальні збори Асоціації.
8.2.1. Загальні збори Асоціації є вищим керівним органом Асоціації, вони приймають рішення з будь-яких питань її діяльності.
Дійсні члени приймають участь у голосуванні на засіданні Загальних зборів Асоціації, с правом вирішального голосу. Кожний дійсний член Асоціації при голосуванні має один голос.
8.2.2. Чергові засідання Загальних зборів Асоціації скликаються Президією один раз на рік після закінчення господарського року. Члени Асоціації письмово повідомляються про скликання Загальних зборів не пізніше, як за один місяць до дня їх скликання. У повідомленні зазначаються питання, які виносяться на розгляд Загальних зборів.
8.2.3. Позачергові засідання Загальних зборів скликаються Президією, Президентом чи Ревізійною комісією або за вимогою дійсного члена Асоціації та згодою не менше як половини дійсних членів Асоціації, з метою вирішення термінових питань, що виникли у процесі діяльності Асоціації та виходять за межі компетенції Президії.
8.2.4. Виключною компетенцією Загальних зборів є:
- затвердження Статуту Асоціації, а також змін та доповнень до нього;
- вибори Президента, Президії та Ревізійної комісії;
- заслуховування річних звітів Президії, Президента, Ревізійної комісії про
роботу Асоціації та прийняття по ним відповідних рішень;
- визначення основних напрямів діяльності Асоціації згідно з метою і предметом її діяльності;
- затвердження річного плану роботи Асоціації;
- визначення розмірів, джерел утворення та використання фондів Асоціації;
- затвердження оцінки не грошових (майнових) вкладів;
- затвердження річного кошторису на утримання Виконавчої дирекції;
- прийняття рішень про проведення позапланових ревізій діяльності виконавчих органів Асоціації;
- затвердження рішень Президії про створення філій, представництв, центрів та інших підрозділів Асоціації, а також про входження Асоціації в інші організації;
- затвердження рішень Президії про прийом нових членів Асоціації;
- розгляд скарг по рішеннях Президії чи Виконавчої дирекції;
- затвердження регламенту роботи Загальних зборів (порядок роботи мандатної та редакційної комісій, інш.);
- припинення діяльності Асоціації або її реорганізація, призначення ліквідаційної комісії, визначення її повноважень, затвердження доповідей та звіту комісій.
На розгляд Загальних зборів Асоціації можуть бути винесені і інші питання діяльності Асоціації.
8.2.5. Питання, які підлягають розгляду на Загальних зборах, поступають лише через Президію. Члени, які бажають зробити деякі пропозиції Загальним зборам, звертаються в письмовій формі до Президії не пізніше ніж за 10 (десять) діб до Загальних зборів. Якщо пропозиції зроблено членами Асоціації, які володіють спільно не менше, ніж 10 (десятьма) відсотками голосів, то Президія зобов`язана винести їх до найближчих Загальних зборів разом зі своїми висновками.
Загальні збори не правомочні приймати рішення з питань, що не включені до порядку денного, крім випадку присутності всіх членів Загальних зборів, і якщо досягнуто одностайності щодо включення запропонованого питання.
8.2.6. На Загальних зборах кожний член Асоціації має одного представника, яким є керівник підприємства - члена Асоціації або інша особа, яка має письмове доручення від нього.
Член Асоціації, який не має можливості особисто брати участь у Загальних зборах, може проголосувати з використанням засобів телекомунікаційного зв`язку, якщо таке рішення буде прийняте Президією.
8.2.7. Загальні збори Асоціації правомірні вирішувати винесені на його розгляд питання, якщо на ньому присутні більше половини дійсних членів Асоціації.
Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні дійсних членів Асоціації. При рівності голосів голос Президента є вирішальним.
8.2.8. Рішення про затвердження Статуту Асоціації, внесення змін та доповнень до нього, відчуження майна Асоціації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Асоціації , про ліквідацію Асоціації приймаються, якщо за них проголосувало не менше як три четверті голосів присутніх на засіданні Загальних зборів Асоціації.
8.2.9. Асоціація може здійснювати іншу діяльність в інтересах її членів, що не суперечить цьому Статуту та чинному законодавству України.
8.2.10. Член Асоціації, який не погодився з більшістю, має право викласти свою особисту думку, яка заноситься до протоколу Загальних зборів. Він може у семиденний строк подати детальну викладку своєї думки для прилучення її до протоколу Зборів.
8.2.11. Головою Загальних зборів є Президент або, у разі його відсутності чи неможливості виконання своїх функцій - Віце-президент.
8.2.12. Рішення Загальних зборів є обов`язковим для Президії, Виконавчої дирекції та членів Асоціації.
8.3. Президія.
8.3.1. Президія здійснює загальне керівництво діяльністю підрозділів Асоціації, а також контролює їх роботу.
8.3.2. Чисельність членів Президії встановлюється Загальними зборами і складає не менш 7 осіб. Президія обирається Загальними зборами членів Асоціації терміном на чотири роки.
8.3.3. Загальні збори обирають на час повноважень Президії - Президента та Віце-президентів Асоціації.
8.3.4. Для заміщення членів Президії, які вибули до закінчення строку, на який вони обрані, або тимчасово обмежені у можливостях виконувати свої обов`язки, Загальними зборами на відповідний термін обираються кандидати (два або три).
8.3.5. Кандидат, який замінив члена Президії, що вибув, виконує його обов`язки до закінчення строку, на який був обраний сам член Президії. Кандидати під час виконання обов`язків членів Президії користуються усіма правами членів Президії.
8.3.6. У випадках незаконних розпоряджень, перевищення своїх прав, бездіяльності та порушення установчих документів і постанов Загальних зборів, члени Президії підлягають відповідальності згідно з чинним законодавством. Члени Президії можуть бути достроково звільнені від своїх обов`язків рішенням Загальних зборів членів Асоціації.
8.3.7. Президія за поданням Президента затверджує Виконавчого директора, директорів філій і представництв та обирає голів тимчасових і постійних комісій.
Президія узгоджує штатний розпис апарату Виконавчої дирекції.
8.3.8. Президія скликається Президентом по мірі необхідності, але не рідше, ніж один раз у квартал. Члени Президії письмово сповіщаються про скликання Президії не пізніше, як за два тижні до дня засідання з зазначенням питань, що будуть розглядатися. Головою Президії є Президент або, у разі його відсутності чи неможливості виконання своїх функцій - Віце-президент за письмовим дорученням Президента.
8.3.9. Президія:
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів Асоціації;
- розглядає річний баланс Асоціації, проект кошторису, звіт про діяльність Асоціації, проект річного плану роботи Асоціації до їх заслуховування та затвердження Загальними зборами;
- приймає рішення про прийняття в Асоціацію нових членів, встановлення категорії членства з подальшим затвердженням Загальними зборами;
- розглядає пропозиції Президента про ліміти та кошториси адміністративно-господарських витрат Асоціації і витрат на здійснення плану з подальшим затвердженням Загальними зборами;
- затверджує положення про комісії, формує їх склад та керує їх роботою;
- затверджує інструктивні матеріали, положення про філії, представництва, центри та інші підрозділи Асоціації;
- вирішує питання поточної роботи Виконавчої дирекції, а також філій, представництв і центрів;
- створює при необхідності робочі групи і комісії з представництв Асоціації для опрацювання окремих питань, пов`язаних з її діяльністю;
- попередньо розглядає питання, що виносяться на рішення Загальних зборів Асоціації, готує до них відповідні матеріали та пропозиції.
З ініціативи будь-якого члена Президії на розгляд Президії можуть бути винесені і інші питання, рішення яких не віднесене до виключної компетенції Загальних зборів Асоціації.
8.3.10. Президія має право вирішувати винесені на його розгляд питання, якщо в його засіданні приймає участь не менше половини членів Президії. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Президії, що присутні на засіданні. Можливим є прийняття рішень шляхом письмового голосування засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку, якщо жоден з членів Президії не заперечує проти цього. Кожний член Президії при голосуванні має один голос. При рівності голосів, голос Президента, а у його відсутності - головуючого Віце-президента, є вирішальним.
8.3.11. Голова Президії організовує ведення протоколів засідань Президії. Протоколи Президії підписують Президент і секретар Президії. Книга (папка) протоколів повинна бути в будь-який час надана для ознайомлення кожному члену Асоціації.
8.3.12. Президія може винести рішення про передачу своїх прав до компетенції Виконавчої дирекції.
8.3.13. Втручання Президії в оперативно-розпорядну діяльність Виконавчої дирекції не допускається.
Рішення Президії є обов`язковим для членів Президії.
8.4. Президент Асоціації:
- обирається Загальними зборами строком на чотири роки;
- без доручень діє від імені Асоціації, здійснює загальне керівництво її роботою згідно з законодавством України, Установчим договором та цим Статутом;
- представляє інтереси Асоціації у органах державної влади та в міжнародних організаціях;
- готує пропозиції та документи до розгляду на засіданнях Загальних зборів і Президії, а також ті, що стосуються діяльності Виконавчої дирекції та інших підрозділів Асоціації;
- проводить засідання Загальних зборів і Президії та впроваджує у життя їх рішення;
- оперативно керує роботою Виконавчої дирекції та координує її діяльність з іншими підрозділами Асоціації;
- укладає від імені Асоціації контракти, угоди та договори, видає доручення, відкриває розрахункові та інші рахунки Асоціації;
- розпоряджається майном та коштами Асоціації, представляє Асоціацію у відносинах з українськими та іноземними фізичними та юридичними особами з усіх питань діяльності Асоціації у межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- приймає рішення про пред`явлення, відклик, визначення та врегулювання від імені Асоціації претензій та позивів в Україні і за її кордоном;
- здійснює підготовку необхідних матеріалів та пропозицій, включаючи річні та квартальні звіти для розгляду відповідно, Загальними зборами або Президією і забезпечує виконання прийнятих ними рішень;
- подає Президії на розгляд проекти кошторису витрат на діяльність Асоціації, річні та квартальні плани і звіти про їх виконання;
- подає на затвердження Загальних зборів річний баланс та кошторис адміністративно-господарських витрат, а також загальний річний звіт і план роботи Асоціації на наступний рік;
- представляє Асоціацію у судових органах;
- приймає на роботу та звільняє з роботи керівників філій, представництв, центрів та інших підрозділів згідно діючому законодавству України, вживає заходи заохочення працівників Виконавчої дирекції і накладає на них стягнення;
- затверджує посадові оклади та надбавки співробітникам Виконавчої дирекції, здійснює їх преміювання;
- затверджує функціональні обов`язки Виконавчої дирекції, видає накази і розпорядження;
- здійснює будь-які інші функції, необхідні для виконання завдань Асоціації, за винятком таких, які згідно з Статутом знаходяться в компетенції Загальних зборів та Президії;
- письмовим розпорядженням може доручити виконання своїх обов`язків Віце-президенту.
Витрати Президента Асоціації, що пов`язані з виконанням своїх обов`язків компенсуються Асоціацією.
8.5. Виконавча дирекція.
8.5.1. Виконавча дирекція є виконавчо-господарчим органом Президії Асоціації і утримується за рахунок членських внесків.
8.5.2. До компетенції Виконавчої дирекції відносяться всі питання, не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів і Президії. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних йому або Президії прав у компетенцію Виконавчої дирекції.
8.5.3. Порядок створення Виконавчої дирекції, її повноправність, правила процедури і інш., регулюються Положенням про Виконавчу дирекцію, затвердженому Президією.
8.5.4. Роботою Виконавчої дирекції керує її Виконавчий директор, який без довіреності здійснює дії від імені Асоціації.
Питання повноважень, умови діяльності та матеріального забезпечення Виконавчого директора визначаються в контракті, що укладається між ним та Президією.
8.5.5. Виконавчий директор створює апарат Виконавчої дирекції для проведення поточної діяльності Асоціації. Структура апарату і штатний розпис затверджуються Президентом.
8.5.6. За кожен рік, що минув, Виконавча дирекція складає і подає на розгляд Президії та затвердження річними Загальними зборами річний звіт про діяльність Асоціації та її баланс.
Річний звіт і баланс подаються на затвердження Загальним зборам Асоціації тільки з висновком Ревізійної комісії.

9. Ревізійна комісія.
9.1. Контроль за використанням коштів та фондів Асоціації, її філій, представництв, центрів та інших підрозділів здійснює Ревізійна комісія. Ревізійна комісія складається з трьох осіб. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами Асоціації на чотири роки. Члени Ревізійної комісії обирають голову комісії.
Ревізійна комісія один раз на рік звітує про свою діяльність перед Загальними зборами Асоціації.
9.2. Члени Асоціації, які спільно мають не менше 20 (двадцяти) відсотків голосів, користуються правом обирати одного члена Ревізійної комісії. В цьому випадку вони не можуть брати участь у виборах інших членів Ревізійної комісії.
9.3. Ревізійна комісія зобов`язана:
- перевіряти річний баланс Асоціації та інші фінансово-бухгалтерські документи;
- повідомляти Загальні збори про всі встановлені під час проведення перевірок порушення.
Ревізійна комісія має право за дорученням Загальних зборів Асоціації здійснювати будь-які перевірки діяльності Виконавчої дирекції.
Ревізійна комісія має право за згодою Загальних зборів залучати незалежних експертів (зовнішній аудит).
9.4. В окремих випадках визначених нею, Ревізійна комісія має право вимагати від Президії скликання надзвичайних Загальних зборів.
9.5. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Президії з правом дорадчого голосу.
9.6. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Президії, а також особи, які займають посаду у Виконавчій дирекції.
9.7. Витрати членів Ревізійної комісії, що пов`язані з виконанням своїх обов`язків можуть компенсуватися Асоціацією, за згодою Президента.

10. Облік і звітність.
10.1. Бухгалтерський, оперативний та статистичний облік та звітність в Асоціації ведуться згідно з нормами, що діють в Україні.
Організація обліку документів в Асоціації, його філіях та представництвах встановлюється Виконавчою дирекцією.
10.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на головного бухгалтера Асоціації. Ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності здійснюється робітниками бухгалтерії на чолі з головним бухгалтером, який керується чинними нормативними актами, рішеннями зборів та Президії.
10.3. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня включно. Перший фінансовий рік Асоціації починається з дня реєстрації Асоціації і закінчується 31 грудня цього ж року.
10.4. Річний звіт щодо операцій Асоціації та баланс складаються у строки, визначені чинним законодавством, і з висновком Ревізійної комісії мають бути подані на затвердження Загальних зборів, що скликаються не пізніше як через 1 місяць після закінчення терміну для складання звіту.
10.5. Фінансові результати діяльності Асоціації встановлюються у відповідності до річного бухгалтерського звіту і відображають доходи та витрати Асоціації в українських грошових одиницях та в іноземній конвертованій валюті.
10.6. Посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.
10.7. Перевірка фінансової та господарської діяльності Асоціації здійснюється фінансовими органами, аудиторськими службами, а при необхідності й іншими державними службами в межах їх компетенції. Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Асоціації.

11. Структурні підрозділи Асоціації і взаємовідносини з працівниками.
11.1. Структурними підрозділами Асоціації є філії і представництва, а також відділи та служби, як на території України, так і за її межами, які утворюються Президією Асоціації для здійснення за кордоном функцій, передбачених цим Статутом.
На структурні підрозділи поширюється чинність всіх внутрішніх документів Асоціації.
11.2. Асоціація на основі чинного законодавства України та з урахуванням специфіки своєї діяльності вирішує всі питання власного кадрового забезпечення, визначає форму оплати і стимулювання праці.
11.3. Працівники Асоціації зобов`язані не розголошувати конфіденційну інформацію і комерційну таємницю, яка відома їм за період роботи в Асоціації, та не здійснювати вчинків, які можуть нанести шкоду Асоціації.
11.4. Асоціація має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати норми, системи, розмір і вид валюти для оплати праці, згідно з чинним законодавством.
11.5. Загальний розмір виплат за результатами праці кожного окремого працівника Асоціації не обмежується.
11.6. За необхідністю для виконання конкретних робіт і надання послуг Асоціація має право залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних закладів, вищих учбових закладів, підприємств та організацій (поза робочим часом за основним місцем роботи) на підставі індивідуальних договорів, зокрема: договорів підряду, доручення, трудових угод, контрактів та інших форм угод, що передбачені цивільним та трудовим законодавством, з оплатою праці на договірних засадах.
11.7. Штатні працівники Асоціації підлягають соціальному та медичному страхуванню та соціальному забезпеченню - в порядку і на умовах, що встановлені для робітників та службовців державних підприємств.
11.8. Асоціація має право надавати своїм працівникам пільги, у тому числі й такі, що не передбачені чинним законодавством: встановлення додаткових оплачуваних відпусток, здійснення різноманітних видів страхування за рахунок коштів Асоціації, компенсація витрат на проїзд у міському та приміському транспорті, компенсація за користування особистим майном у виробничих цілях по договірним цінам, додаткові компенсаційні виплати на харчування в закладах громадського харчування, компенсація витрат на відрядження, інші пільги та компенсації.

12.Припинення діяльності Асоціації.
12.1. Діяльність Асоціації припиняється шляхом її реорганізації або ліквідації. Діяльність Асоціації припиняється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Асоціація може бути ліквідована за рішенням Загальних зборів Асоціації або суду.
12.2. У разі ліквідації Асоціації:
- про ліквідацію Асоціації повідомляється у пресі і письмово сповіщається кожний член Асоціації;
- Загальні збори призначають ліквідаційну комісію, яка складає ліквідаційний баланс, завершує виконання зобов`язань по раніше укладеним угодам, виявляє дебіторів та кредиторів Асоціації. Ліквідаційна комісія діє, користується правами, несе відповідальність відповідно до законодавства України;
- майно Асоціації, що залишилося після сплати податків у бюджет, розрахунків з працівниками та кредиторами, перерозподіляється відповідно з діючим законод