e-mail: ukrsudo@nbi.com.ua
 
     Члени Асоціації
     Об`яви
     Інформація
     Контакти


+1
Начало / Інформація / Проекти законів, постанови / ЗАКОН УКРАЇНИ «Про державну підтримку суднобудування України...` Проект.

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про державну підтримку суднобудування України...` Проект.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про державну підтримку суднобудування України шляхом впровадження спеціальних умов регулювання»

Цей Закон визначає засади державної підтримки суднобудівної діяльності в Україні і спрямований на відтворення, збереження, розвиток та ефективне використання створеного високого науково-технічного, виробничого та експортного потенціалу суднобудівної галузі як пріоритетної складової високотехнологічного сектора економіки для забезпечення національних інтересів держави.

Стаття 1. Загальні положення
Визнати суднобудування пріоритетною сферою діяльності у промисловості України і віднести науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи по створенню нової суднобудівної продукції до категорії критичних технологій.

Стаття 2. Визначення термінів і понять
Суднобудування – галузь промисловості України яка представляє собою єдиний багатопрофільний комплекс підприємств і організацій, який здійснює різні етапи і стадії будівництва суден, зокрема:
проектно-конструкторська діяльність;
будівництво суден та кораблів;
виробництво суднових механізмів;
виробництво суднових приладів;
ремонт і модернізація суден, кораблів, суднових механізмів та приладів;
науково-освітня діяльність, підготовка кваліфікованих кадрів.
Суб‘єкти суднобудування - юридичні особи – резиденти України, які здійснюють діяльність у суднобудуванні та згідно із законом мають відповідні ліцензії, а також відповідні сертифікати на право розробки, виробництва, ремонту, переобладнання, модифікації, технічного обслуговування продукції суднобудування.
Інші поняття і терміни вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених законодавством України.

Стаття 3. Сфера застосування Закону
Цей закон застосовується до суб‘єктів суднобудування, які здійснюють свою діяльність відповідно до цього Закону.
Перелік суб`єктів суднобудування, щодо яких можуть запроваджені заходи державної підтримки, формує, затверджує та щорічно оновлює Кабінет Міністрів України.

Стаття 4 Мета державної підтримки суднобудування
Метою державної підтримки суднобудування в Україні є:
збереження і подальший розвиток науково-технічного, технологічного та виробничого потенціалу суднобудування як одного з факторів національної безпеки;
підвищення експортного потенціалу суднобудування та конкурентоспроможності розробок (виробів) суб`єктів суднобудування;
створення економічних умов і надання гарантій для залучення інвестицій (у тому числі іноземних) в розвиток суднобудування.

Стаття 5 Форми держаної підтримки суднобудування
1) здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва суден, кораблів, суднових механізмів та приладів;
2) надання державної субсидії на виробництво суден, кораблів, суднових механізмів та приладів;
3) відшкодування суб’єктам суднобудування процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для виробництва суден, кораблів, суднових механізмів та приладів в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
4) встановлення особливостей оподаткування суб’єктів суднобудування, передбачених Податковим кодексом України;
5) створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій з метою розвитку суднобудування України;
6) здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, розвиток науки та освіти у сфері суднобудування;
7) сприяння взаємодії юридичних та фізичних осіб, зайнятих у сферах фундаментальної та прикладної науки, виробничого та інших секторів економіки, з учасниками суднобудування;
8) перехід до моделі інноваційного розвитку суднобудування України шляхом відродження науково-технічного потенціалу та дослідного виробництва;
9) забезпечення ефективного управлінського процесу, залучення висококваліфікованих фахівців, здатних відродити галузь, сприяння їх продуктивній праці, професійній мобільності та конкурентоспроможності, залучення до виробництва професійних кадрів, які мають великий досвід роботи у суднобудуванні;
10) активізація міжнародного співробітництва та піднесення іміджу України на міжнародному ринку як країни, що має розвинене та конкурентоспроможне суднобудування і сприятливе інвестиційне середовище.

Стаття 6.Національна програма розвитку суднобудування України
З метою реалізації положень даного Закону в Україні запроваджується «Національна програму розвитку суднобудування України до 2040 року».
Національна програма розвитку суднобудування України розробляється на 20 років, затверджується Кабінетом Міністрів України та уточняється щорічно.
Формування Національної програми розвитку суднобудування України здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у суднобудуванні.

Стаття 7. Державна фінансова підтримка суднобудування
На період з 1 січня 2020 року до 1 січня 2040 року запроваджується державна фінансова підтримка основної діяльності через здешевлення кредитів шляхом визначення часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків, залученими у національній валюті.
Компенсація надається за відсотки, фактично сплачені у поточному бюджетному періоді, у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діє на дату сплати зазначених відсотків:
1) суб`єктам суднобудування, які знаходяться на території України, за здійснення проектно-конструкторських робіт, будівництва корабельних, морських, річкових суден та інших плавучих засобів і реконструкції основних виробничих фондів підприємств суднобудівної промисловості, підготовку кваліфікованих робітників, техніків та інженерів;
2) експлуатантам суден та суднобудівного обладнання, які знаходяться на території України, для придбання і реконструкції суднобудівного обладнання вітчизняного виробництва.
Кошти на здійснення такої фінансової підтримки суднобудівної галузі щорічно, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, передбачаються у законі про державний бюджет.
Порядок використання зазначених коштів державного бюджету визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Державна фіскальна політика в сфері суднобудування
На період з 1 січня 2020 року до 1 січня 2040 року запроваджується спеціальна державна фіскальна політики спрямована на підтримку суднобудування, котра забезпечує:
1) звільнення суб’єктів суднобудування від сплати ввізного мита на імпортовані матеріали, механізми, прилади, котрі безпосередньо використовуються у суднобудуванні у порядку, визначеному Митним кодексом України;
2) звільнення суб’єктів суднобудування від сплати податку на додану вартість на імпортовані матеріали, механізми, прилади, котрі безпосередньо використовуються у суднобудуванні у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

Стаття 9. Гарантування державою виконання зобов‘язань суб`єктів суднобудування перед іноземними суб‘єктами
Надати право Кабінету Міністрів України виступати від імені держави гарантом виконання зобов`язань суб`єктів суднобудування за іноземними кредитами, що надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями, а також зобов`язань перед іноземними замовниками за зовнішньоекономічними договорами (контрактами).

Стаття 10. Міжнародні відносини в сфері суднобудування
Україна як суб`єкт міжнародного морського права здійснює свою суднобудівну діяльність на засадах рівноправності з іншими державами з урахуванням своїх національних інтересів.
Україна забезпечує виконання взятих на себе міжнародних зобов`язань у сфері суднобудівної галузі та несе відповідальність згідно з загальновизнаними нормами міжнародного права та положеннями міжнародних договорів України, збереження та подальший розвиток існуючих міжнародних зв’язків; сприяє інтеграції країни у світову економіку; свободі зовнішньоекономічного підприємництва; забезпечує юридичну рівність суб`єктів сфери суднобудівної галузі; захист інтересів суб`єктів сфери суднобудівної галузі на території України і поза її межами..

Стаття 11. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності, з дня наступного за днем його опублікування.
2. Підрозділ 4 розділу XX `Перехідні положення` Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) доповнити новим пунктом 52 такого змісту:
`52. Тимчасово, до 1 січня 2041 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств - суб’єктів суднобудування, що визначені відповідно до Закону України `Про державну підтримку суднобудування України шляхом впровадження спеціальних умов регулювання`.
Вивільнені кошти (суми податку, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні платника податку) спрямовуються у спеціальний фонд розвитку виробництва та використовуються на науково-дослідні та дослідницько-конструкторські роботи з суднобудування, створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, запровадження новітніх технологій. Використання таких коштів має бути пов’язане з діяльністю платника податку, прибуток від якої звільняється від оподаткування. Порядок контролю за використанням вивільнених коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Суми вивільнених коштів визнаються як отримане цільове фінансування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
У разі порушення напрямів цільового використання, порядку використання вивільнених коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення. Штрафні санкції та пеня визначаються відповідно до цього Кодексу.`
3. Визнати таким, що втратили чинність:
Закон України Про державну підтримку суднобудівної промисловості України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 18, ст. 90)
Закон України Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 36, ст.469)
4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
розробити та подати до Верховної Ради України нову редакцію Закону України «Про спеціальну економічну зону «Миколаїв», у тому числі щодо створення у Миколаївській області технопарку суднобудування (застосування стимулюючого режиму оподаткування суднобудівних підприємств із максимальним урахуванням досвіду держав — світових лідерів суднобудування);
розробити та затвердити «Національну програму розвитку суднобудування України до 2040 року»;
затвердити порядок надання державної фінансової підтримки на період з 1 січня 2020 року до 1 січня 2040 року - здешевлення кредитів шляхом часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків у національній валюті відповідно до статті 4 цього Закону;
прийняти нормативно-правові акти необхідні для початку роботи та функціонування Експортно-кредитного агентства, яке здійснюватиме страхування, перестрахування і надання гарантій за договорами, які забезпечують розвиток експорту;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Голова Верховної Ради
України